Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Litteratur
Gamle klubblade:

Blad 1

Blad 2

Blad 3

Blad 4

Blad 5

Blad 6

Blad 7

Blad 8

Blad 9

Blad 10


 
Tordenstenen

VAR klubbens medlemsblad.

Medlemsbladet er blevet elektronisk. Fremover vil nyheder og artikler kun være at finde på denne hjemmeside.


Medlemsbladet:
Er denne hjemmeside (vestjyskstenklub.dk) og opdateringer vil blive gjort synlige på forsiden (Siden er opdateret), når der er nye ting på hjemmesiden. Hvert år udsendes et girokort til betaling af kontingent, samt arrangementsliste.

Stof til hjemmesiden:
Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at skrive indlæg, artikler eller sende fotos.
Send materiale til Web-master Henrik Madsen – www.molermuseet@hotmail.com

Ture og foredrag:
Ønsker man at deltage i en aktivitet eller med på en af turene, tilmeldes der ved pågældende tur leder. Dette for at kunne give eventuel tilbagemelding i tilfælde af ændringer eller aflysning. Al deltagelse i klubbens aktiviteter foregår på eget ansvar og risiko.


Vedtægter for Vestjysk Stenklub, vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2.12.1984:

§1: Navn-Foreningens navn er Vestjysk Stenklub.

§2: Formål- Foreningens formål er at fremme kendskabet til mineraler, sten, fossiler og arkæologi.

§3: Medlemmer-Alle personer kan optages som medlemmer. En enig bestyrelse kan dog ekskludere et medlem.

§4: Regnskab-Foreningens medlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse afgøres på den årlige generalforsamling.

§5: Kontingent betales for 1 år af gangen. Ved tilmelding efter den 1.7. betales halvt kontingent for resten af året. Medlemskab ophører, når medlemmet ikke betaler efter andet tilsendte girokort.

§6: Bestyrelse-Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, kasserer, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som også vælger redaktør af medlemsbladet.

§7: Generalforsamling-Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.maj, og med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden:

01:Valg af dirigent.

02:Formandsberetning.

03:Regnskab.

04:Udvalgsberetning.

05:Indkomne forslag.

06:Medlemsbladet.

07:Valg af formand på ulige år.

08:Valg af sekretær på ulige år:

09:Valg af bestyrelsesmedlem på ulige år.

10:Den øvrige bestyrelse på lige år.

11:Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

12:Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet til vedtagelse på generalforsamlingen, skal senest 14 dage før indsendes til formanden. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når et flertal af bestyrelsen ønsker det. Og når mindst halvdelen af medlemmerne med en specificeret dagsorden retter henvendelse til bestyrelsen herom 4 uger før den ønskede generalforsamling.

§8:Lovændringer-Eventuelle ændringer af foreningens love kan kun ske på en generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

§9:Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst en trediedel af medlemmerne deltager, og et flertal af stemmerne går ind for opløsning.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor opløsning af foreningen kan ske med et flertal af de fremmødte medlemmers stemmer.

§10:Ved eventuel opløsning af foreningen deles foreningens midler og samlinger mellem de resterende medlemmer.

§11:Tegningsret til foreningens konto gælder alle i den siddende bestyrelse.
Denne §11 er tilføjet vedtægterne efter vedtagelse på generalforsamlingen den 15.2.2014.

 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.