Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden Stenen
Link

                          
                          
                          

 


Vestjysk Stenklub

Generalforsamling

Referat

Afholdt den 08-02-2020 på Gullerup Strand Kro

Der mødte 27 medlemmer op til brunch kl. 10.00 og efterfølgende deltagelse i generalforsamlingen, som blev afholdt jvf. vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

John Frandsen blev valgt.

2. Formandsberetning.

Poul Søby indledte med at nævne, at foreningen fylder 45 år den 2/11-2020, men at bestyrelsen har besluttet

at der først holdes jubilæum ved 50 år.

Vore fossilture samler normalt 10-15 deltagere og går til nogenlunde de samme gode lokaliteter år efter år, dog er Korsø grusgrav kommet med, hvor stenene fra Jyske Rev er kan undersøges.

Påsketuren til Bayern havde 20 deltagere og 2 chauffører og dette års påsketur til Yorkshire bliver sandsynligvis 23 deltagere plus 2 chauffører.

Vores medlemstal har været pænt stigende hen over året, så der var 97 betalende. En del af stigningen skyldes sandsynligvis vores egen Facebook gruppe med 400 medlemmer, men også gruppen Fossiler på Facebook med 6700 medlemmer fortæller om øget fossilinteresse.

Poul takkede herefter alle som har bidraget til afholdelserne samt medvirket ved vore arrangementer.

Der var ikke indsigelser mod formandens beretning, så den blev godkendt

3. Regnskab.

John gennemgik kort det omdelte regnskab, som viser et overskud på i alt 1.973 kr., som væsentligst kommer fra øget medlemstilgang og lavere omkostninger til Møder og fester.

Bankgebyret er mere end fordoblet til 2.530 kr. som primært skyldes 1000,- kr. til registrering efter hvidvaskreglerne. Vores konto koster også 1000,- kr., men omkostninger til betalingskort og konto til indbetalingskort på 500,- kr. bortfalder her fra 2020.

For 2019 har der været indbetalt for 92 medlemmer. Nogle medlemmer havde betalt forud i 2018.

Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

4. Udvalgsberetninger.

Der var ikke beretninger til dette punkt.

5. Indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet.

6. Hjemmesiden

Vores hjemmeside kører fortsat rigtig godt med mange besøgende, men der må gerne indsendes materiale og også flere billeder til Nye fund. Men sørg endeligt for en rimelig skarp kvalitet, så der ikke bl.a. ikke er meget mere bundplade end fossil.

Dette er bestemt også nødvendigt ved opslag på Facebook profilen.

På vores Facebook er der ca. 400 medlemmer.7. Den øvrige bestyrelse på lige år.

Tage genopstillede og genvalgt med applaus

Anja ønskede ikke genvalg og her blev både Knud Erik og Rene foreslået.

Da Rene Schurmann accepterede trak Knud Erik sig straks.

Rene blev herefter valgt med applaus.

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Da vi ikke havde revisor for 2019 accepterede Kurt Nielsen at blive forfremmet fra revisorsuppleant til revisor og Helle tilbød sig som suppleant – begge valgtes med applaus.

9. Eventuelt.

Af nye tiltag kom en genoptagelse af stenslibning igen på tale, men iflg. Henrik koste det en hel del ressourcer bare at få slibemaskinerne (tilhører Museet) renoveret og derefter skal der beregnes en væsentlig større egenbetaling end de 40,- kr. der tidligere blev betalt.

Det blev også foreslået at inddrage præparation og her fortalte Henrik at det er muligt at lave en klubtur til Rønbjerg hvor Frank vil fortælle om præparationsprincipperne.

Det blev af Helle anbefalet at vi støtter op om arrangementer i Geopark Vestjylland.

Et forslag om at lave et forlænget weekend arragement på Mors for fossilnørder blev så vel modtaget, at der nedsattes en gruppe til at arbejde videre med ideen.

Bennedikte, Dorthe, Knud Erik og Tage meldte sig til gruppen.

Forslag om at koordinere vore ture, så de ikke karambolerer med stenmesserne i Renzburg (1. søndag i sept.) og

Hasselager (1 weekend i november).

Forslag om en Tysklandstur lørdagen før Renzburg messen.


Herefter takkede John for en god og ordentlig generalforsamling.

Formiddagen afsluttedes med et spændende foredrag af Susanne Smidth om påsketuren til Bayern. Susannes gode forberedelse og formidlingsevne om dette tyske områdes opstående frem til Øvre Jura og den tilhørende gode billedserie var virkelig inspirerende.


John Frandsen

 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.